Privacyverklaring Praktijk Suik

Praktijk Suik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Dossier aanmaken:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in sommige gevallen in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Alleen de therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen wanneer u ons dat expliciet vraagt en hier schriftelijk toestemming voor geeft.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut. Deze therapeut voldoet aan de regels gesteld door de NBVH en de wet kwaliteitszorg.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Het toesturen van informatie die van belang is voor uw behandeling.

– Het opstellen van een factuur.

– Als ik om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst expliciet uw toestemming vragen en duidelijk informeren waar we dit voor nodig achten.

Beveiliging:

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Ik test en evaluer regelmatig mijn maatregelen;

– Papieren gegevens worden bewaard achter slot en grendel.

– De gegevens worden opgeslagen op een interne server die alleen toegankelijk is voor de therapeut.

– We maken gebruik van een programma die gespecialiseerd is op therapeuten, waarbij beveiliging streng wordt gecontroleerd. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Voor de zorgnota gebruik ik de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats

– Uw geboortedatum

– De datum van de behandeling

– Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie’

– De kosten van het consult

De gegevens van uw zorgnota, zoals uw naam worden ingezien door een accountant. Deze heeft een document ondertekend van geheimhouding. 

Mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen hebben neem dan gerust contact op.