Privacyverklaring Praktijk Suik

Praktijk Suik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Dossier aanmaken:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in sommige gevallen in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen de therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen wanneer u mij dat expliciet vraagt en hier schriftelijk toestemming voor geeft.

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Deze therapeut voldoet aan de regels gesteld door de NBVH en de wet kwaliteitszorg.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Als ik om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal ik eerst expliciet uw toestemming vragen en duidelijk informeren waar ik dit voor nodig acht.

– Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Privacy op de zorgnota:

Voor de zorgnota gebruik ik de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats

– Uw geboortedatum

– De datum van de behandeling

– Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie’

– De kosten van het consult

De gegevens van uw zorgnota, zoals uw naam worden ingezien door een accountant. Deze heeft een document ondertekend van geheimhouding.

Beveiliging:

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

– Ik pseudonimiseer en ik zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;

– Papieren gegevens worden bewaard achter slot en grendel en met camera toezicht.

– De gegevens worden opgeslagen op een interne server die alleen toegankelijk is voor de therapeut.

– Ik maak gebruik van een programma die gespecialiseerd is op therapeuten, waarbij beveiliging streng wordt gecontroleerd.

 

Mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen hebben neem dan gerust contact op.

Incassobureau:

Mocht er niet binnen binnen de betaaltermijnen betaald zijn dan zullen de volgede gegevens gedeeld worden met het incassobureau: voorletters, achternaam, voornaam, geboortedatum, adres, factuurnummer, de kosten, telefoonnummer en email adres.
Met dit incasso bureau is ook een verwerkersovereenkomst zodat uw gegevens daar ook in goede handen zijn.