Algemene Voorwaarden Praktijk Suik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle diensten van Praktijk Suik m.b.t hypnotherapie. Praktijk Suik behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

1.Indien cliënt na het eerste kennismakings-of intakegesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2.De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
f. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan vier maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

4. Betaling:
a. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie (min uur en max 1,5 uur) een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst en de website. De cliënt rekent na de sessie per pin af of gepast contant geld, tenzij anders afgesproken.
b. Indien Praktijk Suik invorderingsmaatregelen treft tegen client, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.In veel gevallen zal dan Medicas incassojuristen worden benaderd aangezien ik ben aangesloten bij de NBVH De algemene voorwaarden en kosten hiervoor zijn te vinden op de volgende website: Betalingsvoorwaarden Medicas incassobureau c. Indien sprake is van geen afspraak binnen 4 maanden wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
d. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn/haar ziektekostenverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren op de ziektekostenverzekeraar de sessie vergoedt. De factuur van Praktijk Suik is voorzien van alle noodzakelijke informatie t.b.v. de vergoeding door de zorgverzekeraar. Daadwerkelijke vergoeding van de declaratie valt buiten de verantwoordelijkheid van Praktijk Suik.

5. Annulering:
Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / een werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding (alleen in bijzondere situaties wordt dit niet in rekening gebracht en maximaal 1 keer per traject.) Dit geldt ook, wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

6. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

7. Informatie verstrekken:
a. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. Zie hiervoor ook de privacy verklaring.
b. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

8. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken of drugs gebruikt. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

9. De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door de client zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

10. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van NBVH en RBCZ. De regels van deze beroepsvereniging en RBCZ zijn op de therapeut van toepassing.
a. Ieder jaar ontvangt de therapeut een licentie. Deze wordt jaarlijks verstrekt door de NBVH en garandeert dat praktijk Suik voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholingen en intervisie.

11. Aansprakelijkheid:
a. Praktijk Suik is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Stokerij 52 te Gorredijk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
b. Disclaimer website: De informatie op de website van Praktijk Suik is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan Praktijk Suik geen garantie geven dat deze informatie geen enkele fout bevat. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Praktijk Suik is nimmer aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.
Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden/foto’s mag worden gebruikt of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Suik.
c. Deelname aan een hypnose sessie is vrijwillig. Omdat geen enkele therapie 100% garanties biedt kan ook praktijk Suik geen garanties op het eindresultaat geven. Praktijk Suik kan wel garanderen dat zij haar uiterste best zal doen om haar client te helpen en daarbij maakt praktijk Suik gebruik van gangbare en beproefde technieken binnen de hypnotherapie. De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de hypnose sessie/behandeling.
d. Praktijk Suik aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere , voor de therapie belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
e. Praktijk Suik is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
f. De cliënt vrijwaart praktijk Suik van alle aanspraken van derden. De client is zelf aansprakelijk voor hetgeen hij/zij mogelijk onbedoeld veroorzaakt en wordt geacht hiervoor op adequate wijze te zijn verzekerd.
g. Praktijk Suik is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, ziekte of voor schade aan eigendommen van cliënten, noch voor schade veroorzaakt door cliënten voortvloeiend uit of in verband houdend met de behandelingen, sessies.
h. Indien er een gegronde aansprakelijkheidsstelling is kan deze nooit hoger zijn dan het maximaal door de verzekeraar uit te keren bedrag.

12. Klachten en geschillen:
A. Als jouw therapeut doe ik mijn uiterste best dat jij je op je gemak voelt, je gezien en gehoord voelt en dat je met een goed gevoel uiteindelijk de praktijk weer verlaat. Mocht het toch voorkomen dat je ergens geen goed gevoel over hebt, dan sta ik altijd open om naar je te luisteren wat er aan de hand is. Hopelijk komen we er dan samen weer uit.
B. Komen we er samen niet uit, of wil/kun je de klacht niet met mij bespreken, dan verwijs ik je naar de gratis klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging NBVH:
www.hypnotherapie.nl/klachten
C. Mocht ook dit gesprek niet naar tevredenheid verlopen, dan is er nog een onafhankelijke geschillencommissie die je zonder betaling kan inschakelen. Dat is de Stichting Complimentaire Gezondheidszorg (SCAG), waar ik als NBVH-lid onder val: www.scag.nl Deze geschillencommissie neemt jouw klacht alleen in behandeling als je eerst het klachtentraject via de klachtenfunctionaris bij de beroepsvereniging hebt doorlopen.